Kódex

A VAJDASÁGI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETÉNEK ETIKAI KÓDEXE

 

Bevezető megjegyzések:

Szerbia és Montenegró államközösségének valamint a két tagköztársaságnak az alkotmánya továbbá a nemzetközi jogi dokumentumok biztosítják a tájékoztatás és a véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a független kritikai hozzáállásra való jogot.

A sajtóban dolgozó szerkesztők, újságírók és médiaszakemberek nem engedhetik meg, hogy munkájukat politikai vagy gazdasági nyomásgyakorlás, személyes meggyőződés illetve más jellegű probléma befolyásolja.

Az etikai kódexbe foglalt elvek pontosítják az újságíró egyesület tagjainak szakmai etikáját, a sajtó közvélemény iránti felelősségét, továbbá azt a kötelezettséget, hogy a média a vajdasági magyar közösség társadalmi érdekeit szolgálja, és az olvasóknak, hallgatóknak és nézőknek biztosítsa az önálló döntés lehetőségét. Az egyesület tagságának tartania kell magát ezekhez az elvekhez, ha meg akarja őrizni az újságírói szakma tekintélyét.

 

Alapelvek:

1.      A sajtószabadság alapvető emberi szabadságjog, amely nem korlátozható.

      2.      Az újságíró fő feladata az igazsághoz való ragaszkodás és a tájékoztatásra való jog tiszteletben tartása.

 

      3.      Az újságírók és médiaszakemberek feladata a hírek begyűjtése és továbbítása, az eszmék és vélemények tolmácsolása vagy kommentálása. Az etikai alapelveket szem előtt tartva az újságírónak az információ továbbításakor őszintének és objektívnek kell lennie, a hír közzétételét pedig nem szabad halogatnia.

 

      4.      Az újságíró köteles megakadályozni a cenzúrát és a hírek elferdítését.

 

      5.      A demokrácia és a polgári társadalom építésében rá háruló feladatot szem előtt tartva az újságíró védelmezi az emberi jogokat, az egyén méltóságát és szabadságát, tiszteletben tartja az eszmék és vélemények pluralizmusát és hozzájárul a jogállam erősítéséhez, a vajdasági magyar közélet részeseként pedig tevékenyen bekapcsolódik a kisebbségi jogok megvalósítására irányuló tevékenységbe. Ezen kívül szerepet vállal az állami és egyéb intézmények valamint a közéleti személyiségek munkájának ellenőrzésében és nyilvános értékelésében.

 

Az újságíró kötelességei:  

            A)      Pontosság:

Az újságíró feladata, hogy pontosan, tényszerűen és idejejekorán tudósítson az eseményekről. A  tudósításnak bizonyítható tényeken kell alapulnia, az információt legalább két  független hírforrásnak meg kell erősítenie.

A hír közzétételének gyorsaságánal fontosabb az, hogy az információ ellenőrzött és hiteles legyen, különösen ha emberéletről van szó.

Az újságírónak elfogulatlannak kell lennie munkája végzése közben, tudósításába bele kell építenie minden lényeges információt. A tények szándékos elhallgatásával az újságíró súlyosan vét e kódex ellen.

 

             B)      Igazságosság:

A szerkesztőknek, újságíróknak és egyéb médiaszakembereknek biztosítaniuk kell, hogy a hír világosan elkülönüljön a véleménytől.

Az újságíró személyes meggyőződése és véleménye nem befolyásolhatja a téma választását és feldolgozását.

Az újságíró köteles szembeszegülni azokkal, akik megkérdőjelezik az emberi jogokat vagy diszkriminációt szorgalmaznak valamely etnikai vagy társadalmi csoporttal szemben.

Az újságíró köteles óvnia hírforrását, azaz titokban tartani annak kilétét, ha a hírforrás személyes vagy anyagi biztonsága ezt szükségessé teszi. Ha a hírforrás nem hivatalos információt adott, az értesülés nem használható fel oly módon, hogy felfedje a hírforrás kilétét.

 

            C)      A hatalom iránti viszonyulás:

A médiumokat egyaránt hozzáférhetővé kell tenni minden politikai és társadalmi csoport számára.

Nem szabad kivételezni a hatalmon levő vagy a hatalomhoz közel álló csoportokkal vagy egyénekkel.

Az újságírók nem tudósíthatnak olyan politikai vagy más jellegű eseményekről, amelyekhez pártbeli, gazdasági vagy egyéb érdekek fűzik őket.

Az újságíróknak a hatalmi szervektől követelniük kell az információk hozzáférhetőségét szavatoló elv tiszteletben tartását. A közvéleményt tájékoztatni kell a hatalmi szervek minden olyan kísérletéről, amelyeknek célja az információk megtagadása.

A szerkesztőknek  és újságíróknak szavatolniuk kell, hogy a politikai ellenzék – társadalmi befolyásával és tevékenységével arányosan – jelen legyen a médiumokban. Az ellenzéki tevékenység elhallgatása e kódex megszegésének minősül.

A hatalmi szervek minden olyan kísérletéről, amelynek célja az újságírók megfélemlítése vagy befolyásolás, tájékoztatni kell a közvéleményt. A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete nyilvánosan védelmébe veszi mindazokat, akik ilyen nyomásnak lesznek kitéve.

 

     D)     Terrorizmus, bűnözés, összetűzések, erőszak

A terrorizmusra, bűnözésre, fegyveres összetűzésekre és erőszakra vonatkozó témákat az újságíróknak a legnagyobb szakmai elővigyázatossággal kell kezelniük.

A VMÚE tagjai nem állhatnak kapcsolatban olyan szervezetekkel és egyénekkel, amelyek  illetve akik az erőszakot hirdetik. E kódex a legerélyesebben elítéli az erőszak alkalmazását bármilyen cél elérése végett.

A VMÚE tagjai kötelesek visszautasítani minden olyan téma feldolgozását, amelynek közzététele összetűzések vagy erőszak kirobbanásához illetve elmélyítéséhez vezethetne. Az ilyen feladat megtagadása miatt veszélyeztetett helyzetbe jutó újságíróknak a VMÚE minden szükséges támogatást biztosít.

Az újságírónak kötelessége értesíteni a rendőrséget, ha emberi életek veszélybe kerüléséről kap információt vagy figyelmeztetést. Az ilyen híreket a rendőrségtől kapott utasításokkal összhangban kell kezelni.

A sajtónak nem szabad megadnia a közvéleményhez való fordulás lehetőségét azoknak, akik az erőszakot hirdetik, vagy arra buzdítanak. Kerülnie kell a szenzációhajhászást és az erőszak magasztalását.

 

     E)      Etnikai és társadalmi csoportok

Az újságíróknak és a médiában dolgozó szakembereknek síkra kell szállniuk a hátrányos megkülönböztetés minden formájának betiltásáért, legyen szó etnikai, vallási, politikai, nemi, faji, testi, mentális vagy egészségi jellegű különbözőségekről.

A sajtónak kerülnie kell az általánosításokat és  előítéleteket, a sértő kifejezésmódot, nyelvezetet és szóhasználatot. Az ilyen tartalmú nyilatkozatokat csak kivételes és megalapozott esetekben szabad nyilvánosságra hozni.

Az etnikai hovatartozást vagy a csoport más jellemzőjét nem kell megemlíteni, ha az nem nélkülözhetetlen a tudósítás szempontjából. Bűnügyi jellegű tudósítások esetében ez csak ritkán számít fontos szempontnak.

A sajtó rendkívül pontosan kell, hogy megnevezze azokat a csoportokat, amelyek erőszakot követtek el, és nem szabad kiegyenlíteni a nemzetet, az etnikai vagy más csoportot a közösségnek azzal a részével, amely a cselekményt elkövette.

Bármely társadalmi csoport diszkriminációja e kódex    rendelkezéseinek súlyos megszegését jelenti.

 

     F)       Személyes etika

E kódex a legszigorúbban megtiltja az újságírók, szerkesztők, média- menedzserek és egyéb szakemberek korrupciójának minden formáját.

Az újságíróknak nem szabad ajándékot vagy szolgáltatást elfogadniuk azoktól a személyektől és szervezetektől, akik és amelyek a tudósítás tárgyát képezik.

Saját helyzetüket és beosztásukat az újságírók nem használhatják fel bármilyen jellegű egyéni haszonszerzés céljára.

 

            G)      Alapítók, tulajdonosok, szerkesztők és újságírók:

 Az újságíroknak vissza kell utasítaniuk a szerkesztőtől kapott olyan feladatokat, amelyek nem egyeztethetők össze e kódex rendelkezéseivel.

Az alapító, a tulajdonos vagy a szerkesztő nem követelheti az újságírótól, hogy érdekei végett mellőzze  a pontos, tényszerű és gyors tájékoztatás elvét.

A szerkesztőnek szembe kell szegülnie az alapítóval vagy tulajdonossal, ha ennek követelései ütköznek a sajtószabadság és e kódex alapelveivel, különösen olyan esetben, ha a médiát mások sértegetésére vagy lekicsinylésére akarják felhasználni.

 

Zárórendelkezések:

E kódex rendelkezéseinek tiszteletben tartása a VMÚE-ben való tagság elnyerésének és megtartásának feltétele.

Az újságíró, aki tevékenységét e kódex rendelkezéseivel összhangban végzi, teljes mértékben élvezi e szakmai és érdekvédelmi szervezet támogatását.

A VMÚE alapszabályzatával összhangban e kódex rendelkezéseinek megszegői megfelelő intézkedésekkel és szankciókkal sújthatók.

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének kódexe az elfogadás napjával lép életbe.

 

A VMÚE Elnöksége